0
piano digital Roland HP601 là một sản phẩm mang tính cách mạng nổi bật hơn những dòng đàn piano điện tử khác qua các thông số quan trọng của một đàn piano digital đó là polyphony, ở dòng đàn HP601, Roland đã tăng

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments